Thửa đất nông nghiệp phải đáp ứng điều kiện nào để được tách thửa?

Tách thửa đất được hiểu là việc phân chia quyền sử dụng đất từ một cá nhân hoặc một hộ gia đình sang cho nhiều cá nhân khác. Dưới đây là quy định về những điều kiện cần đáp ứng khi tách thửa đất nông nghiệp.

Căn cứ Điều 3 Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa như sau:

Điều kiện thửa đất được phép tách thửa, hợp thửa:

- Điều kiện chung

+ Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

+ Việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện thực hiện tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân

+ Việc chia tách thửa đất ở để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013.

+ Diện tích của các thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Quyết định này.

+ Đối với thửa đất trong đô thị: Thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 và quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt.

+ Đối với thửa đất ngoài đô thị: Thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc (nếu có) được duyệt.

+ Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý, kích thước của cạnh tiếp giáp phải đảm bảo kích thước tối thiểu như quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định này.

Theo đó, điều kiện để có thể tách thửa đất nông nghiệp gồm các điều kiện sau:

- Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc chia tách thửa đất ở để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề;

- Thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được duyệt đối với đất đô thị;

- Thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được duyệt đối với đất ngoài đô thị;

- Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý, kích thước của cạnh tiếp giáp phải đảm bảo kích thước tối thiểu.