Bình Dương ra quy định mới về tách thửa đất

Tin quy hoạch - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo quyết định được ban hành diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Bình Dương đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp tại các phường tối thiểu là 300 m2, tại các thị trấn là 500 m2, tại các xã là 1.000 m2.

Riêng tại các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp tại các thị trấn là 2.000 m2, tại các xã là 3.000 m2.

Riêng tại các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp tại các thị trấn là 2.000 m2, tại các xã là 3.000 m2.

Đối với đất ở diện tích tối thiểu được tách thửa tại các phường là 60 m2, tại các thị trấn là 80 m2, tại các xã là 100 m2.

Đối tượng áp dụng gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa, hợp thửa đất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục về tách thửa, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật…

Quyết định tách thửa mới Bình Dương không áp dụng đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; tách thửa đất để thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở.

Đối với đất ở diện tích tối thiểu được tách thửa tại các phường là 60 m2, tại các thị trấn là 80 m2, tại các xã là 100 m2.

Đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu đủ điều kiện, sau khi trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định.

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án thì được hợp thửa đất phù hợp với dự án và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tỉnh Bình Dương không cho phép hợp thửa đối với đất ở tại các khu dân cư theo dự án hoặc đã hình thành khu dân cư theo quy hoạch chi tiết xây dựng, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phê duyệt quy hoạch chi tiết chấp thuận.

Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6/2023.

Sàn bất động sản Miền Nam - Nơi kết nối thịnh vượng

Tải về file Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương